bbo design

Z radością przygotuję i wybiorę dla Twoich przyjaciół lub bliskich kolekcję, którą wskażesz. Wszystkie obiekty będą stylowe, ciekawe i niebanalnie zestawione. Przygotuję taki prezent jaki sama chciałabym dać moim przyjaciołom, a jeszcze bardziej chciałabym sama od nich dostać!
  1. W każ­dym koszu znaj­dzie­sz poza wybra­ny­mi przed­mio­ta­mi, opis – cer­ty­fi­kat wyja­śnia­ją­cy pocho­dze­nie, sty­li­sty­kę i jeśli jest zna­ny, to bio­gram pro­jek­tan­ta pod­pi­sa­ny przez Beatę Bochiń­ską, histo­ry­ka desi­gnu.
  2. Każ­dy kosz poza tym, że jest opa­ko­wa­niem, to został wyko­na­ny na zmó­wie­nie z mate­ria­łu re-use i wyko­na­ny ręcz­nie. Sta­no­wi dodat­ko­wy pre­zent i może słu­żyć obda­ro­wa­nym jako kosz na pra­sę lub po pro­stu este­tycz­ne pudło do prze­cho­wy­wa­nia.
  3. Kosz zosta­nie wysła­ny na wska­za­ny adres po uprzed­nim opa­ko­wa­niu i spe­cjal­nym zabez­pie­cze­niu do trans­por­tu.

 

typy zamówienia:

poczatek1

kolekcja NA DOBRY POCZĄTEK

Wybra­ne i reko­men­do­wa­ne przez Beatę Bochiń­ską przed­mio­ty vin­ta­ge desi­gn  ( min. 5 sztuk ) o war­to­ści    500 PLN.

Załą­czo­ny cer­ty­fi­kat z opi­sem przy­go­to­wa­ny przez histo­ry­ka desi­gnu.
Wszyst­ko opa­ko­wa­ne w ręcz­nie wyple­cio­nym koszu re-use.
Koszt dosta­wy po stro­nie kupu­ją­ce­go – wysył­ka trans­por­tem wybra­nym przez zama­wia­ją­ce­go.

mlody1

kolekcja MŁODY KOLEKCJONER

Wybra­ne i reko­men­do­wa­ne przez Beatę Bochiń­ską przed­mio­ty vin­ta­ge desi­gn ( min. 8 sztuk ) o war­to­ści   800 PLN.

W kolek­cji przy­naj­mniej jeden obiekt o war­to­ści kolek­cjo­ner­skiej, kata­lo­go­wa­ny i sygno­wa­ny.
Załą­czo­ny cer­ty­fi­kat z opi­sem przy­go­to­wa­nym przez histo­ry­ka desi­gnu
Wszyst­ko opa­ko­wa­ne w ręcz­nie wyple­cio­nym koszu re-use.
Wysył­ka pod wska­za­ny adres w cenie zaku­pu na tere­nie Pol­ski.

klasyka1

kolekcja KLASYKA DESIGNU

Wybra­ne i reko­men­do­wa­ne przez Beatę Bochiń­ską przed­mio­ty vin­ta­ge desi­gn ( min. 10 sztuk ) o war­to­ści 1500+ PLN.

W kolek­cji przy­naj­mniej dwa obiek­ty o war­to­ści kolek­cjo­ner­skiej, kata­lo­go­wa­ne i sygno­wa­ne.
Załą­czo­ny cer­ty­fi­kat z opi­sem przy­go­to­wa­nym przez histo­ry­ka desi­gnu.
Wszyst­ko opa­ko­wa­ne w ręcz­nie wyple­cio­nym koszu re-use.
Wysył­ka pod wska­za­ny adres w cenie zaku­pu na tere­nie Pol­ski.