Browsing Category : 1eurodesign

Czy to dobrze, że  moja książka sprzedaje się w Lidlu jak ciepłe bułki?

„Pięk­no dla wszyst­ki­ch i na co dzień” Wan­da Tela­kow­ska, 1960. Ostat­ni tydzień jest bar­dzo cie­ka­wy. Ba! powiem wię­cej dla socjo­lo­ga to pew­nie kopal­nia wie­dzy o naszy­ch emo­cja­ch, a dla mnie waż­ny moment! Mia­łam w moim życiu zawo­do­wym przy­jem­no­ść mówić z [...]

Ludzie i rzeczy

Zawsze ucho­dzi­łam za eks­cen­trycz­kę. W rodzi­nie i w pra­cy. Nie wydu­ma­łam sobie tego, po pro­stu zazwy­czaj lubię robić róż­ne rze­czy ina­czej niż wszy­scy. I już! Może wła­śnie dla­te­go zwy­kłe rze­czy umiem zoba­czyć tak, że wyda­ją się być nie­zwy­kłe. Może dla­te­go pozor­nie [...]