Browsing Category : polskidesign

Jadę na spotkanie!

Zaczę­ło się w War­sza­wie teraz Poznań, Wro­cław, zno­wu War­sza­wa i kto wie, dokąd dro­gi zapro­wa­dzą? W salo­ni­ka­ch Empi­ku jak za daw­ny­ch cza­sów w atmos­fe­rze inte­li­genc­kiej roz­mo­wy mam szan­sę poznać set­ki ludzi o podob­ny­ch zain­te­re­so­wa­nia­ch. Aż kor­ci, by RAZEM coś [...]

Organizatorzy życia

Tytuł wysta­wy: Orga­ni­za­to­rzy życia. De Stijl, pol­ska awan­gar­da i desi­gn. Kura­to­rzy wysta­wy: Pau­li­na Kurc-Maj, Anna Saciuk-Gąsow­ska Kata­log : Orga­ni­za­to­rzy życia. De Stijl, pol­ska awan­gar­da i desi­gn. Muzeum Sztu­ki w Łodzi, MS1 ul. Więc­kow­skie­go 36, czyn­na do 25 [...]

Fantastyczny Szczecin!

Tym razem o tym, jak czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem oraz zada­nie jed­ne­go pro­ste­go pyta­nia daje nie­zwy­kle sku­tecz­ne rezul­ta­ty. A było to tak: do mojej skrzyn­ki wpa­dł ema­il od prze­mi­łe­go Paw­ła, oczy­wi­ście bli­żej mi nie­zna­ne­go, któ­ry dono­sił, że jest w [...]

Czy to dobrze, że  moja książka sprzedaje się w Lidlu jak ciepłe bułki?

„Pięk­no dla wszyst­ki­ch i na co dzień” Wan­da Tela­kow­ska, 1960. Ostat­ni tydzień jest bar­dzo cie­ka­wy. Ba! powiem wię­cej dla socjo­lo­ga to pew­nie kopal­nia wie­dzy o naszy­ch emo­cja­ch, a dla mnie waż­ny moment! Mia­łam w moim życiu zawo­do­wym przy­jem­no­ść mówić z [...]

Ludzie i rzeczy

Zawsze ucho­dzi­łam za eks­cen­trycz­kę. W rodzi­nie i w pra­cy. Nie wydu­ma­łam sobie tego, po pro­stu zazwy­czaj lubię robić róż­ne rze­czy ina­czej niż wszy­scy. I już! Może wła­śnie dla­te­go zwy­kłe rze­czy umiem zoba­czyć tak, że wyda­ją się być nie­zwy­kłe. Może dla­te­go pozor­nie [...]