Browsing Category : projektanci

Organizatorzy życia

Tytuł wysta­wy: Orga­ni­za­to­rzy życia. De Stijl, pol­ska awan­gar­da i desi­gn. Kura­to­rzy wysta­wy: Pau­li­na Kurc-Maj, Anna Saciuk-Gąsow­ska Kata­log : Orga­ni­za­to­rzy życia. De Stijl, pol­ska awan­gar­da i desi­gn. Muzeum Sztu­ki w Łodzi, MS1 ul. Więc­kow­skie­go 36, czyn­na do 25 [...]

Szklana partyzantka — na pierwszy ogień!

Piszę kolej­ną książ­kę. Koniec ukry­wa­nia się. Oświad­czam wszem i wobec, a wszyst­ko po to żeby się czuć zobli­go­wa­ną oraz zmo­ty­wo­wa­ną do codzien­ne­go dzia­ła­nia na niwie pisar­skiej (o mat­ko, jak mi się cza­sem nie chce!). Będzie o ludzia­ch i rze­cza­ch czy­li o… ludzia­ch od [...]