Browsing Category : rarytasy

Fantastyczny Szczecin!

Tym razem o tym, jak czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem oraz zada­nie jed­ne­go pro­ste­go pyta­nia daje nie­zwy­kle sku­tecz­ne rezul­ta­ty. A było to tak: do mojej skrzyn­ki wpa­dł ema­il od prze­mi­łe­go Paw­ła, oczy­wi­ście bli­żej mi nie­zna­ne­go, któ­ry dono­sił, że jest w [...]