Browsing Category : rarytasy

Katalogowanie, głupcze!

Zbie­rać może każ­dy! No, pra­wie. Kata­lo­go­wać, tyl­ko mistrzo­wie cier­pli­wo­ści, a nie tam jakieś mysz­ki agre­sor­ki… Dzi­siaj będzie o tym, dla­cze­go war­to i jak do tego się zabrać, by nie popa­ść w jesien­ną melan­cho­lię… Czło­wiek, jak się nie wymą­drzy, to się czu­je cho­ry. W [...]

Fantastyczny Szczecin!

Tym razem o tym, jak czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem oraz zada­nie jed­ne­go pro­ste­go pyta­nia daje nie­zwy­kle sku­tecz­ne rezul­ta­ty. A było to tak: do mojej skrzyn­ki wpa­dł ema­il od prze­mi­łe­go Paw­ła, oczy­wi­ście bli­żej mi nie­zna­ne­go, któ­ry dono­sił, że jest w [...]