Browsing Category : trendy

Jadę na spotkanie!

Zaczę­ło się w War­sza­wie teraz Poznań, Wro­cław, zno­wu War­sza­wa i kto wie, dokąd dro­gi zapro­wa­dzą? W salo­ni­ka­ch Empi­ku jak za daw­ny­ch cza­sów w atmos­fe­rze inte­li­genc­kiej roz­mo­wy mam szan­sę poznać set­ki ludzi o podob­ny­ch zain­te­re­so­wa­nia­ch. Aż kor­ci, by RAZEM coś [...]

Wyjątkowe muzeum designu w Nowym Jorku!

Na głów­nej i roz­po­zna­wal­nej przez wszyst­ki­ch Pią­tej Alei w Nowym Jor­ku, posa­do­wio­ne są naj­waż­niej­sze muzea, któ­re nie spo­sób pomi­nąć. Metro­po­li­tan Museum (powszech­nie zwa­ne MET) ple­ca­mi doty­ka zie­lo­ny­ch płuc tego mia­sta, czy­li Cen­tral Par­ku. Ze swo­ją [...]

Dwa tygodnie z życia kolekcjonerki

Na co dzień obser­wu­ję i badam mega­tren­dy, któ­re nas ota­cza­ją , a potem bar­dzo pre­cy­zyj­nie pro­gno­zu­ję sty­li­stycz­ne tren­dy nowo powsta­ją­cy­ch pro­duk­tów. Taką mam pra­cę i bar­dzo ją lubię. Bar­dzo. Widzę nad­cho­dzą­ce zmia­ny i mam świa­do­mo­ść ich wpły­wu na nasze życie. [...]