Kolekcja

Właśnie tutaj znajdziesz i możesz kupić dobrze zaprojektowane, piękne przedmioty, które podzieliłam na trzy kolekcje: 1 euro design, klasyki designu i bbo design.

Co wybie­rze­sz zale­ży tyl­ko od Cie­bie. Naresz­cie jak Szwe­dzi, Fino­wie, Duń­czy­cy czy Wło­si zaczę­li­śmy cenić nasze rary­ta­sy z daw­ny­ch lat. Chcę pomóc je Tobie odna­leźć i zaku­pić. Miłe­go kolek­cjo­no­wa­nia! Jeże­li nie może­sz się zde­cy­do­wać, całą kolek­cję moich pro­duk­tów znaj­dzie­sz w skle­pie.

kolekcja11

1 euro design

Desi­gn demo­kra­tycz­ny: dla każ­de­go coś dobre­go czy­li przed­mio­ty dostęp­ne w niski­ch cena­ch, a do tego świet­nie zapro­jek­to­wa­ne. W sam raz dla począt­ku­ją­cy­ch kolek­cjo­ne­rów, miło­śni­ków rze­czy pięk­ny­ch i sty­lo­wy­ch. Do kupie­nia od ręki. Zacznij budo­wać kolek­cję!

bbo_0122_vintagedesign

klasyka designu

Desi­gn naj­wyż­szej pró­by: przed­mio­ty uzna­ne przez eks­per­tów i rynek kolek­cjo­ner­ski za iko­ny w swo­jej kla­sie. Dosko­na­łe przy­kła­dy myśli pro­jek­to­wej rzad­ko dostęp­ne w sprze­da­ży, a czę­sto sta­no­wią­ce świet­ną loka­tę kapi­ta­łu. Dostęp­ne w sprze­da­ży z bez­piecz­ną wysył­ką.

poczatek1

bbo design

Desi­gn w pre­zen­cie: wybra­ne i skom­ple­to­wa­ne przez Beatę Bochiń­ską nie­ba­nal­ne zesta­wy vin­ta­ge  desi­gn. Kil­ka pięk­ny­ch i mod­ny­ch przed­mio­tów o inte­re­su­ją­cym wzor­nic­twie. Z cer­ty­fi­ka­tem bbo, opa­ko­wa­ne w spe­cjal­ne pudła re-use. Zamów nie­ba­nal­ny pre­zent!

Mam takie marze­nie. W każ­dym pol­skim apar­ta­men­cie, domu i małym miesz­ka­niu sto­ją pięk­ne przy­kła­dy dobrze zapro­jek­to­wa­ne­go daw­ne­go, rodzi­me­go desi­gnu! Dzi­siaj to moż­li­we, tak jak w Szwe­cji, Danii czy Fin­lan­dii. Naresz­cie! 

- Beata Bochiń­ska