kontakt

+48 506 16 13 10
beata@bochinska.com

Pisz śmia­ło na mój adres ema­il lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go poni­żej. Odpo­wia­dam chęt­nie i sta­ram się pomóc w mia­rę moich moż­li­wo­ści i wie­dzy.
Miłe­go dnia, bbo.

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat (wyma­ga­ny)

Tre­ść wia­do­mo­ści