Zacznij Kochać dizajn. Jak kolekcjonować polską sztukę użytkową

Beata Bochiń­ska
Wydaw­nic­two: Mar­gi­ne­sy     Part­ner wydaw­ni­czy: Patyna.pl     Part­ner: Swiss Kro­no

Gdy zaczynałam pisać tę książkę, to chciałam by był to przystępnie napisany i przydatny poradnik dla początkujących i nieco bardziej zaawansowanych kolekcjonerów lub po prostu dla wszystkich miłośników polskiego dizajnu. Chciałam wskazać cenne przedmioty zaprojektowane przez świetnych polskich projektantów byśmy o nich nie zapomnieli. Dzisiaj już wiem, że to się udało!

Książ­ka zawie­ra ponad 100 foto­gra­fii, opi­sy i przy­dat­ne infor­ma­cje dla tych, któ­rzy poszu­ku­ją wie­dzy: co? dla­cze­go? i za ile ? war­to kupić nie tyl­ko na pchlim tar­gu ale w dzi­siej­szym cyfro­wym świe­cie przede wszyst­kim w inter­ne­cie.

Prak­tycz­ne infor­ma­cje na temat two­rze­nia pierw­szej kolek­cji czy serii limi­to­wa­ny­ch, maso­wej pro­duk­cji, ikon dizaj­nu i… fał­szer­stw prze­pla­ta­ją się z infor­ma­cja­mi na temat pol­ski­ch pro­jek­tan­tów ich losów i histo­rii powsta­nia wie­lu kul­to­wy­ch pol­ski­ch przed­mio­tów epo­ki mid-cen­tu­ry-modern czy­li
w naszym przy­pad­ku cza­sów PRL-u.

Książ­ka pozwa­la na odkry­cie rary­ta­sów i skar­bów w nie­jed­nej komo­dzie, na paw­la­czu czy na inny­ch pół­ka­ch, któ­re ota­cza­ją nas dooko­ła! War­to wie­dzieć ile cen­ny­ch przed­mio­tów już mamy na wycią­gnię­cie ręki, a ile cze­ka na nas w doma­ch naszy­ch mam, babć i cio­tek!

Kolek­cjo­no­wa­nie, to dla nie­któ­ry­ch cie­ka­we hob­by, dla inny­ch spo­sób na zara­bia­nie pie­nię­dzy i cie­ka­wą pra­cę, a dla inny­ch na kon­kret­ną i przy­no­szą­ca duży zysk inwe­sty­cję — ta książ­ka na pew­no pozwo­li zro­zu­mieć, do któ­rej gru­py naj­bar­dziej pasu­je­my.

dizajn_3d

Media o publikacji:

Dwu­ty­go­dnik
Gazeta.pl Week­end
Soy Como el Vien­to
Wp.pl
Książki.onet.pl
Zet Chil­li
Deko­rian Home
Garve­st

oraz 2plu­s3d (12.2016), Twój Styl (12.2016), Har­pers Baza­ar (listo­pad 2016)