beata bochińska

Historyczka designu, specjalistka zarządzania designem i rozwojem produktu, kolekcjonerka.

Autor­ka meto­do­lo­gii pro­gno­zo­wa­nia tren­dów sty­li­stycz­ny­ch z wyko­rzy­sta­niem pro­fi­li klien­ta. W tym obsza­rze współ­pra­cu­je z naj­więk­szy­mi sie­cia­mi wypo­sa­że­nia wnę­trz i pro­du­cen­ta­mi.
Autor­ka kil­ku­set arty­ku­łów spe­cja­li­stycz­ny­ch, rapor­tów i ksią­żek poświę­co­ny­ch zarzą­dza­niu desi­gnem. Pro­du­cent­ka i współ­au­tor­ka fil­mów dla TV i kon­ten­tu dla por­ta­li bran­żo­wy­ch.
Wykła­dow­czy­ni kry­ty­ki desi­gnu na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim i zarzą­dza­nia roz­wo­jem nowe­go pro­duk­tu w SGH w War­sza­wie. Pro­wa­dzi dedy­ko­wa­ne warsz­ta­ty dla firm z two­rze­nia korzy­ści biz­ne­so­wy­ch w opar­ciu o wyko­rzy­sta­nie desi­gnu i szko­le­nia dla kolek­cjo­ne­rów i miło­śni­ków desi­gnu.
Juror­ka kon­kur­sów pro­jek­to­wa­nia usług o zasię­gu glo­bal­nym (Nowy Jork, Syd­ney, Kair, War­sza­wa) w dzie­dzi­na­ch: desi­gn, digi­tal media i softwa­re desi­gn.

Bra­wu­ro­wa wykła­dow­czy­ni. Jej pre­zen­ta­cje zapa­da­ją w pamięć i napraw­dę uru­cha­mia­ją ludzi do dzia­ła­nia.” – stu­dent stu­diów pody­plo­mo­wy­ch – desi­gn mgm

Jej warsz­ta­ty dały mi wię­cej niż całe stu­dia, moty­wu­je i roz­wi­ja. Szczo­drze dzie­li się wie­dzą” – uczest­nicz­ka warsz­ta­tów – Tren­dy dla pro­fe­sjo­na­li­stów

Ulu­bio­nym mot­tem bbo jest sta­re chiń­skie przy­sło­wie, któ­re czę­sto sama sobie przy­po­mi­na: „gada­niem ryżu nie ugo­tu­je­sz!”.
Mama czwór­ki kre­atyw­ny­ch dzie­ci, żona part­ne­ra o wyjąt­ko­wej wraż­li­wo­ści i inte­lek­cie.
Bar­dzo ela­stycz­na i sku­tecz­na nego­cja­tor­ka. Bar­dzo lubi „ludzi od rze­czy”.

fot. Mag­da­le­na Wol­na