trendy

Jeśli chcesz możemy razem stworzyć Twoją własną książkę trendów. Dopasowaną do tych klientów, których już masz i tych, których chcesz pozyskać. Zacznij od wiedzy!

doradztwo

doradztwo

Jak roz­po­znać naj­sil­niej­sze tren­dy sty­li­stycz­ne? Jak zapro­jek­to­wać lub dobrać tra­fio­ną kolek­cję pro­duk­tów chet­nie kupo­wa­ny­ch przez klien­tów? Jak komu­ni­ko­wać desi­gn? Skąd pozy­skać pro­jek­tan­ta? Jak napi­sać sku­tecz­ny brief pro­jek­to­wy? Ofer­ta dla sie­ci han­dlo­wy­ch, pro­du­cen­tów i stu­dio pro­jek­to­wy­ch.

trendy2

książka trendów

Wła­sna, kon­kret­na, czy­tel­na książ­ka do pra­cy z kolek­cją pro­duk­tów. Opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nej zawar­to­ści w opar­ciu o pro­fi­le sty­li­stycz­ne klien­ta dla kolek­cji pro­duk­tów lub poszcze­gól­ny­ch grup pro­duk­to­wy­ch. Wspar­cie dla two­rze­nia ofer­ty.

warsztaty

warsztaty

Desi­gn dla firm: warsz­ta­ty stwo­rzo­ne spe­cjal­nie dla zespo­łów zaku­po­wy­ch, komu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej, sprze­daw­ców. Na róż­nym pozio­mie zaawan­so­wa­nia.

Desi­gn dla este­tów: warsz­tat dla miło­śni­ków i począt­ku­ją­cy­ch kolek­cjo­ne­rów desi­gnu.

Cała oferta dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta. Skontaktuj się ze mną drogą mailową lub skorzystaj z formularza kontaktowego.